„Což to není ten tesař…?” Marek 6:3

Buďte opatrní na ty, kteří rádi říkají: „Znal jsem tě, když…,” ve snaze dát vám nějakou nálepku nebo vás omezit. Když šel David dobrovolně bojovat s Goliášem, jeho víra zahanbila jeho velkého bratra Eliaba, důstojníka v armádě krále Saula. Eliab si pravděpodobně myslel: „Jestli můj malý bratr vyhraje, každý se bude ptát: „Jak je to možné, že ty jsi nešel a nebojoval s ním?”” Pochopte toto: vaše rozhodnutí vykročit a následovat Boha postaví druhé pod tlak a první místo, kde to ucítíte, bude mezi vašimi nejbližšími, především jestli vás vaše povolání odděluje a vede vás na vyšší úroveň. Bible zaznamenává, že Eliab vzplál hněvem na Davida a zeptal se: „Proč jsi sem přišel? A s kým jsi nechal těch pár ovcí v poušti? Vím, jak jsi domýšlivý a jak je zkažené tvé srdce.” (1. Samuelova 17:28). Než David mohl zvítězit nad Goliášem, musel zvítězit nad myšlenkami a názory těch, kteří byli kolem něj, a vy to budete muset udělat také!
Podívejte se na Ježíšův život. Když šel do svého rodného města, řekli: „Co je to za moudrost, která mu byla dána, že dokonce činí zázraky! Není to ten tesař? Není to Mariin syn…? A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Jenom ve svém rodném městě, mezi příbuznými a ve svém vlastním domě je prorok beze cti.” Nemohl tam činit žádné zázraky, kromě toho, že vložil své ruce na několik nemocných lidí a uzdravil je. A byl udiven nad nedostatkem jejich víry” (Marek 6:2-6, přel. z angl.). Hlavní myšlenka zní: buďte opatrní na ty, kteří „vás znali, když…”