„My, kdo…jsme uvěřili, můžeme vstoupit…do Božího odpočinutí.”
Židům 4:3 (přel. z angl.)

Poté, co Izraelité strávili polovinu svého života v poušti, vinili z toho své nepřátele. Ale bylo to kvůli jejich vlastnímu postoji! Protože Bůh „se hněval, …nebylo jim dovoleno vstoupit…do Božího odpočinutí, protože nevěřili” (Židům 3:17-19., přel. z angl.). Jejich pochybnosti, stížnosti a přesouvání viny na druhé je drželo v poušti; a ta stejná věc se stane i vám. Začíná to pocitem sebelítosti a tímto myšlením: „Kdybych se narodil v jiné rodině, měl lépe placenou práci, duchovnějšího partnera atd., toto by se nedělo.” A odtud to jde po spirále dolů, do velmi úspěšného večírku sebelítosti, kde všichni ostatní jsou zodpovědní za vaše problémy. Pravda je taková, že řešení z devadesáti devíti procent začíná ve změně vašeho postoje!
Další postoj z pouště, který vás bude držet na místě, je, když trváte na tom, že budete všechno dělat po svém! Tvrdohlavost způsobí, že budete stále klopýtat po poušti, uvidíte zaslíbenou zemi, ale nikdy do ní nevstoupíte. Cestou k vítězství v bitvě bylo přinést Bohu oběť. Byl tu jeden problém: prorok Samuel byl jediný, kdo byl způsobilý přinést takovou oběť. Ale pýcha a tvrdohlavost vedla krále Saula k tomu, že si myslel, že to může udělat on sám. Důsledkem bylo, že přišel o život a Izrael byl poražen. Samuel řekl Saulovi: „Zavrhl jsi Hospodinovo slovo, proto Hospodin zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem…” (1. Samuelova 15:26). Pochopte, že nemusíte dělat nic, abyste si zasloužili Boží lásku, ale musíte Ho poslouchat kvůli tomu, abyste chodili v Jeho požehnání. Takže co vám Bůh říká, abyste udělali? Pokud chcete vítězství ve svých bitvách a úspěch ve svém úsilí, začněte to dělat!