„Petr mu odpověděl: ,…přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.`“  Matouš 14:28

Petr nešel po vodě sám, šel s Ježíšem. Dnes nás Kristus zve, abychom chodili s Ním a zažívali Jeho zázraky. Proč jich v našich životech nevidíme více? Protože:
1) Nemodlíme se a nevěříme Bohu. Ježíš řekl: „Jestliže zůstanete ve Mně a Má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to“ (Jan 15:7). Vaše modlitby jsou pro Boha pozváním, vstupními dveřmi a potrubím, kterým může protékat Jeho zázračná moc, aby měnila okolnosti. Ale musíte se modlit a věřit Mu, že to udělá!
2) Myslíme si, že doba zázraků již pominula. Písma prohlašují: „Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky“ (Židům 13:8). Ve skutečnosti nikdy nebylo nic takového jako „doba zázraků“, je pouze Bůh zázraků a ten se nikdy nemění. Tak ho neomezujte!
3) Dovolujeme hříchu, aby podkopával naši smělost. Jan píše: „Jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od Něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme Jeho přikázání a děláme, co se Mu líbí“ (1. Jan 3:21-22).
4) Díváme se na situaci místo na Spasitele a naše víra ochabuje. Ježíš řekl Petrovi: „Proč jsi pochyboval?“ (Matouš 14:31). Ale znamenalo to: „Nenech tuto bouři, aby tě přemohla. Jsem tu s tebou. Tvůj problém je pod Mýma nohama, a proto i pod tvýma. Jen svůj zrak dál upírej na Mě, jdi vírou a drž se plánu!“