„Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal.“  2. Samuelova 11:27

Když David spáchal cizoložství s Bat-šebou a ona otěhotněla, snažil se za sebou zamést stopy. Nechal zabít jejího manžela Uriáše a potom se s ní oženil, dříve než se dítě narodilo. Vypadalo to, jako by uspěl, až na jeden důležitý detail. „Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal.“ A nemůžete umlčet hlas rozhněvaného Boha! I když byl David „mužem podle Božího srdce“ (1. Samuelova 13:14), Bible říká: „Pomsta vaše přijde na vás“ (4. Mojžíšova 32:23). Bůh řekl Davidovi: „Já jsem tě pomazal za krále…, vytrhl ze Saulových rukou, …dal ti…Izrael a Judu. A…přidal bych ti mnohem víc. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem?“ (2. Samuelova 12:7-9). Potom vynesl rozsudek: „Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl…Já tuto věc učiním před celým Izraelem“ (2. Samuelova 12:10-12). A od této chvíle ničily Davidovu rodinu tragédie a neštěstí.
„Cesta pak převrácených jest tvrdá“ (Přísloví 13:15) na mnoha úrovních, z nichž není nepodstatná ztráta pokoje, který nám Bůh vezme proto, abychom si uvědomili a odstranili náš hřích. Muselo dojít k neplánovanému těhotenství, vraždě nevinného muže, smrti dítěte, domlouvání od proroka a usvědčení od Ducha Svatého, než se Davidovo srdce konečně obměkčilo a on přiznal: „Zhřešil jsem proti Hospodinu“ (2. Samuelova 12:13). A když to udělal, jednal Bůh s Davidovým hříchem stejně, jako jedná s naším: „Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti“ (1. Jan 1:9). Je nějaký hřích ve vašem životě, se kterým potřebujete dnes jednat? Udělejte to!