„Kdo z vás se bojí Hospodina…a přesto chodí v temnotách…?“ Izaiáš 50:10 (přel. z angl.)

Bůh nám zaslibuje pokoj, ale ne klidnou plavbu nebo nedotknutelnost životními problémy. Písmo říká, že „se můžete bát Hospodina a přesto chodit v temnotách a potížích“. Podívejte se do Bible: a) Job žil vzorným životem a přesto přišel o všechno. Zarmoucený a zmatený volal: „Mou cestu zahradil zdí, že nemohu projít, mé stezky obestřel temnem“ (Job 19:8); b) Jeremiáš poté, co kázal vzdorovitým lidem, kteří ho zbili a uvěznili, řekl: „Kéž by moje oči byly vodotryskem…plakal bych dnem i nocí pro svůj lid“ (Jeremiáš 9:1, přel. z angl.); c) Pavel trpěl tolik, že se „dokonce vzdal naděje, že to přežije“ (2. Korintským 1:8).
Víra je jako film; roste a vyvíjí se ve tmě. Temné dny nás vedou k tomu, abychom se opírali o Boha způsobem, jakým to normálně neděláme. Pravda je taková, že kdyby naše víra nikdy nebyla zkoušena, neměli bychom motivaci usilovně hledat Boha a více se k Němu přiblížit. Edward Mote napsal: „Když to vypadá, že tma skryla Jeho tvář, spočívám na Jeho neměnící se milosti. Když všechno kolem mé duše praská a povoluje, On je pak mou nadějí a pevností. Stojím na Kristu, pevné skále, celá ostatní země je potápějícím se pískem.“ Je snadné chválit Boha, když máte dobré zdraví a vaše účty jsou zaplaceny. Ale když se najednou světlo změní ve tmu, zjistíme, z čeho je naše víra, a na čem skutečně spočívá naše důvěra. V takových obdobích roste a vyvíjí se naše vize!