„…ústa neotevřel…“ Izaiáš 53:7

Někdy je moudré počkat a říci: „Teď nemám odpověď, ale budu o tom přemýšlet, modlit se a vrátím se k tobě.“ Tvoje potřeba někoho zachránit nebo udělat dojem a získat body se ti vrátí. Bible říká: „Chytrý člověk poznání skrývá, kdežto srdce hlupáků pošetilost provolává“ (Přísloví 12:23). Dovol moudrosti, aby určovala tvou odpověď, ne svému egu!
Když lidé horlivě usilují o odpovědi, budou tě tlačit k tomu, abys mluvil dříve, než znáš všechna fakta, nebo předtím, než sis udělal čas se modlit a posoudit situaci. Když Boha požádáš, On ti řekne, co říci a kdy to říci. Zaslibuje: „Vložil jsem ti do úst svá slova, přikryl jsem tě stínem své ruky…“ (Izaiáš 51:16). Ego říká: „Nestůj tady jenom tak, řekni něco.“ Moudrost říká: „Neříkej jen tak něco, posečkej!“ Tiše žádej Boha o proniknutí do podstaty věci. Jedno proniknutí od Něj může urovnat věci v uspěchané situaci. Skutečnost, že někdo si žádá vědět, by neměla určovat tvoji potřebu mluvit.
Když Ježíš stál před Pilátem na soudu, řekl: „Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?“ (Matouš 26:53). Ale Bible říká: „On neotevřel svá ústa.“ Když byl Ježíš přiveden před Piláta, stál tam a nic neříkal. To proto, že On nebyl zkoušen, byl zkoušen Pilát. Ježíš znal své poslání a co bylo důležitější, znal důvěrně svého Otce. A když znáš Boha, můžeš čelit čemukoliv s důvěrou; a mít svobodu mlčet. Jak úžasná pozice, ve které můžeme být!