„Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly…“ Izaiáš 40:31

Bůh nám obvykle neřekne, jak a kdy odpoví na naše modlitby. Ale zaslibuje těm, kdo na Něj čekají, jednu věc – sílu. To slovo „čekej“ v nadpisu zobrazuje židovské slovo používané při vyrábění provazu. Každý provaz začíná jako nit a každý přidaný pramen jenom přidává na síle. Takže pokaždé, když čekáš na Pána, přidáváš další „nit do provazu“; trochu zesílíš, jsi trochu více schopen věci zvládat. Cítíš se dnes jako bys pevně visel na niti? Prožij více času v Boží přítomnosti a s Božím Slovem a sleduj, jak se tvoje nit mění v provaz. Ale čekání není vždy pasivní, někdy je aktivní – jako čekání na zákazníka – vyhlížíš, jak jeho potřeby naplnit. V tomto případě čekání není ani tolik pozice, jako spíše zaměření.
Bible říká: „Stvoření opírající se o tebe, chráníš pokojem“ (Izaiáš 26:3). Ať trávíš čas na modlitbách v Jeho přítomnosti nebo aktivně konáš Jeho vůli, máš Boží ujištění, že tvoje síla bude obnovena.
Jestliže jsi dnes na konci svých sil, pevně se drž těchto tří zaslíbení:
1) „Čekej na Pána; buď odvážný a on posílí tvé srdce; čekej, pravím, na Pána“ (Žalm 27:14, přel. z angl.).
2) „Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá“ (Žalm 62:5).
3) „Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů…tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu…“ (Žalm 123:2).
Potřebuješ více síly? Čekej na Boha!