„Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit…“
Efezským 6:13

Velikost ceny určuje náročnost boje. Nepřítel zná tvá zranitelná místa a bude tě tlačit až k tvým krajním mezím. Když to dělá, vzpomeň si: „Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života…“(Jakub 1:12). „Osvědčí“ znamená, že vítězství tě činí způsobilým k větším věcem. „Obstojí“ znamená, že tvá současná síla je zkoušena. Takže „vezměte…plnou Boží zbroj, abyste se mohli…postavit…“ Řekneš: „Jak dlouho bude tento útok trvat?“ Princ temnoty překážel Danielovým modlitbám dvacet jedna dní (Daniel 10:13). Goliáš provokativně vyzýval izraelskou armádu po čtyřicet dní a nocí (1. Samuelova 17). Tvůj nepřítel je vytrvalý; ty musíš být také. Když přijde na modlitbu, tvoje vytrvalost překoná jeho odpor. „Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno“ (Židům 10:36).
David se nedostal do potíží s Bat-šebou dokud neopustil bitevní pole. To je to nejbezpečnější místo, kde můžeš být. Tak tam zůstaň, zůstávej v boji a Bůh ti přijde na pomoc. Když Jozue potřeboval více času k tomu, aby porazil své nepřátele, slunce zůstalo na stejném místě. Bůh řekl: „Dokud slunce nezapadne, ty nepadneš, protože stejná moc, která drží slunce, drží i tebe.“ Není to úžasné?
Ježíš uzdravoval lidi různým způsobem. K některým mluvil, jiných se dotknul. Jednoho dne řekl deseti nemocným leprou, aby šli a ukázali se knězi. A Bible říká: „A když tam šli, byli očištěni“ (Lukáš 17:14). Asi si říkali: „Kdy se to stane?“ Víra se nedožaduje detailů, jenom se poslušně posunuje dopředu a věří Bohu, že On dá ten správný výsledek!