„Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky…“ Izaiáš 54:13

Začátkem 19. století napsal švýcarský pedagog Johann Pestalozzi: „Ten nejlepší způsob, jak se dítě naučí o Bohu, je, když zná skutečného křesťana. Ten nejlepší způsob, jak objevit sílu modlitby, je žít s rodiči, kteří se modlí.“ Věděli jste, že podle statistiky si 85% všech dětí vychovávaných tímto způsobem osvojilo silnou osobní víru v Krista dříve, než jim bylo třináct let?
V tomto bodě vyvstává několik otázek: a) jsem zodpovědný za volby svých dětí? V konečném důsledku ne; potenciálně ano! Pokud chceš ovlivnit duchovní zdraví své rodiny, nejdříve zkontroluj své vlastní srdce, vizi, schopnost slyšet a záliby; b) ale moje děti jsou už odrostlé; není příliš pozdě? Ne, Boží jméno je “Vykupitel“. Může ti dát další příležitost. Čiň pokání a vydej svůj život Kristu, to je způsob, jak generační pouta selhání bývají zlomeny a Bůh se znovu stane součástí dění; c) ale co když se obávám přivést dítě do tohoto zlého světa? V tom to je; děti světla jsou ti, kdo vytlačují tmu. Místo toho, abys reagoval strachem nebo sobectvím, získej svou rodinu pro Krista a povzbuď je k tomu, aby ovlivnili svět. „Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené na víře“ (Židům 11:7); d) ale jak mohu obstát vedle negativních vlivů kolem mne? Každá studie potvrzuje, že ty, rodič, máš ten nejsilnější vliv (silnější než přátelé, škola nebo média) na určení charakteru a nasměrování svého dítěte.