„Vy jste sůl země…“ Matouš 5:13

Když Bůh povolal Mojžíše, jednou z Jeho otázek bylo: „Co to máš v ruce?“ (2. Mojžíšova 4:2). Mojžíš držel svou pastýřskou hůl. Ta představovala jeho živobytí; v tom byl dobrý. Představovala jeho příjem; jeho stádo bylo jeho bohatstvím a zabezpečením jeho rodiny. Bůh ho požádal o ochotu se toho vzdát. Bůh se stále ptá: „Co to máš v ruce?“ Co ti bylo dáno? Tvé dary, tvé peníze, tvůj temperament, tvé zkušenosti, tvé vztahy, tvá mysl, tvé vzdělání. Bůh ti dal to, co Dr. Martin Seligman nazývá „příznačnými silami“. Seligman zjistil, že lidské schopnosti spadají do určitých kategorií. Definoval je jako: a) moudrost a poznání (což zahrnuje schopnosti jako zvědavost, láska k učení, zdravé mínění a sociální inteligence); b) odvaha (vytrvalost a poctivost); c) lidskost (se schopností být laskavý a projevovat milosrdenství); d) spravedlnost (schopnost být čestný a vést); e) umírněnost (kvality jako sebekontrola, prozíravost, pokora); f) vyniknutí (ocenění krásy, vyjádření vděčnosti, schopnost doufat, radovat se). My všichni máme schopnosti ke každé z těchto vlastností, ale některé ve vás rezonují hlouběji; jsou vašimi „příznačnými silami“. Najděte je a začnete rozumět svému povolání.
Někdy si myslíme, že Bůh si nás nemůže použít kvůli našim slabostem. Ne, opak je pravdou. Nikdo nemůže mluvit lépe k zarmouceným než ten, kdo utrpěl ztrátu. Chuck Colson byl hlavním právníkem Bílého domu až do aféry Watergate. Ale až poté, co byl odsouzený, byl připraven začít společenství vězňů. Když to Bohu dnes dovolíš, použije si tě.