„Vy jste sůl země…“ Matouš 5:13

Všimni si:
1) Tvé povolání je často spojeno s tím, co tě hluboce znepokojuje. Pro Mojžíše to byl útisk jeho lidu. Proto si toho Bůh použil a povolal Mojžíše, aby vyvedl svůj lid na svobodu. Pro Williama Wilberforce to bylo otroctví. Zasvětil celý svůj život tomu, aby ho v Anglii viděl vykořeněné. Pro Dr. Martina Luthera Kinga to byla nespravedlnost společnosti, která zotročila a utlačovala Afroameričany. Proto neúnavně snil o svém snu, bojoval za něj a vyburcoval tak Hnutí pro lidská práva. Pokud chceš objevit své povolání, začni se modlit za to, co tě hluboce znepokojuje. Obvykle se snažíme vyhnout se nepříjemnostem, ale pokud máš pocit, že tvé povolání zahrnuje pomoc chudým, prožij čas v blízkosti chudých. Dovol, ať tvé srdce je dotčeno, nes v sobě to přesvědčení, že věci se musí změnit, a nepřestávej se modlit: „Pane, učiň mě hybnou silou k uskutečnění změny.“
2) Tvé povolání znamená, že Bůh v tebe věří. Když Ježíš povolal své učedníky, nevypadali jako vítězové. Obecně řečeno, když v těch dnech někdo chtěl být následovníkem rabína, stalo se to mnohem dříve. Navíc, rabíni nerekrutovali, oni přijímali žádosti. Ale Ježíš to nedělal. Vybral si doktora, výběrčího daní a rybáře a řekl: „Věřím ve vás. To, co umím, vás naučím.“ Zaslíbil: „Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím…“ (Jan 14:12). Není divu, že opustili své sítě! Ježíš zmocnil své následovníky k tomu, aby vyšli a žili tak jako On. To je ta věc, ke které tě dnes volá.