„V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v pravý čas.“         Galatským 6:9

Jméno Corrie ten Boom je dobře známé v křesťanských kruzích, ale jen málo lidí ví o jejím synovci Peterovi, který byl také nástrojem při zachraňování Židů před nacistickým pronásledováním. Když holandští vlastenci slyšeli, že nacistické oddíly posílaly židovské sirotky do koncentračních táborů, tajně odvedli děti ze sirotčinců a přivedli je do domu Boomů, kde žily, dokud nebyly umístěny k adopci. Když bylo Peterovi šestnáct, byl odevzdaným křesťanem a vzdoroval Němcům tím, že u kostelních varhan vytáhl všechny rejstříky a hrál holandskou národní hymnu, zatímco kongregace stála a zpívala. Za svůj vzdor byl uvězněn. Po válce cestoval po světě se stejným poselstvím jako jeho teta – s poselstvím, že odpuštění je jedinou odpovědí na nenávist. Na cestě po Izraeli dostal Peter infarkt a potřeboval operaci. Večer před operací s ním mluvil kardiolog a zeptal se ho: „Nejste náhodou příbuzný s rodinou Boomů z Holandska?“ Petr odpověděl: „Ano, to je moje rodina.“ Lékař odpověděl: „Já jsem jedno z těch dětí, které vaše rodina zachránila!“ Dalšího dne ten muž, jehož život byl zachráněn před čtyřiceti lety, splatil dluh tím, že zachránil život Petera Booma.
Bible říká, že když „pouštíš svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš“ (Kazatel 11:1). Co zaseješ – ať dobré nebo zlé – to se k tobě vrátí. Proto „v konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v pravý čas.“ Pamatujte, že Bůh není dlužníkem žádného člověka, a jakkoliv dlouho to bude trvat, On dodrží své Slovo.