„Lépe utíkat se k Hospodinu než doufat v člověka.  Žalm 118:8

Žalm 117 je tou nejkratší kapitolou v Bibli. Žalm 119 je tou nejdelší. Žalm 118 je uprostřed Bible. Před Žalmem 118 je 594 kapitol a je jich také 594 za Žalmem 118 – celkem 1188 kapitol. Toto číslo může být rozděleno na 118-8 nebo Žalm 118:8. Sice nyní víme, že rozdělení kapitol v Bibli není součástí původního Písma, ale není to zajímavé, jak toto malé slovní a početní cvičení vychází? Nebo byl Bůh uprostřed toho všeho? A pokud byl, neměl by ústřední verš Bible obsahovat ústřední téma? On ho obsahuje: „Lépe utíkat se k Hospodinu než doufat v člověka.“
V Žalmu 118 žalmista připomíná důvody, proč je Bůh hoden důvěry:
a) „V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost“ (v. 5);
b) „Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?“ (v. 6);
c) „Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě nenávidí“ (v. 7);
d) „Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech“ (v. 17);
e) „Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti“ (v. 18);
f) „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho“ (v. 24);
g) „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné“ (v. 29).