„Ale i tak vím…“ Jan 11:22

1) Ježíš ví, jak se cítíš. „Ježíšovi vstoupily do očí slzy“ na Lazarově pohřbu. Potom Židé řekli: „Hle, jak jej miloval!“ (Jan 11:35-36). Tento příběh dokazuje, že sloužíme Bohu, který nejen může křísit mrtvé, ale také může „mít s námi soucit“ (viz Židům 4:15). Proto jestliže dnes truchlíš, obrať se k Bohu a dovol mu, aby tě utěšil.
2) Ježíš ti může vrátit to, co ti život vzal. On může „nahradit, co po léta požíraly kobylky a brouci“ (viz Joel 2:25). Uplatňuj nárok na to zaslíbení; přijmi ho pro oblast, kde jsi toho mnoho ztratil a pros Boha o náhradu a obnovení. Marta řekla: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, za začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá“ (Jan 11:21-22). Místo aby ses modlil „kéž by“, modli se „ale i tak vím“. Není příliš pozdě, Bůh se může postavit na tvou stranu.
3) Ježíš tě může osvobodit. „Když to řekl, zvolal mocným hlasem: ,Lazare, pojď ven!‘ Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: ,Rozvažte ho a nechte odejít!‘“ (Jan 11:43-44). Boží Slovo je větší než to, co tě svazuje, omezuje nebo zotročuje. I když tvá mysl to plně nechápe, dovol svému duchu, aby odpověděl Bohu. Modli se se žalmistou: „Dej mi rozum a budu tvůj Zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem. Veď mě po cestě svých přikázání, oblíbil jsem si ji“ (Žalm 119:34-35). Když se budeš takto modlit, tvoje víra poroste a okolnosti, které vypadají nemožně, Bůh změní.