„…aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.“ Jan 11:4

Zde jsou tři další lekce od Lazara:
1) Bůh má na mysli větší a lepší plán. Lazar byl čtyři dny mrtvý, když Ježíš přišel. Když Pán čeká, je to ze dvou důvodů: a) aby mohl být oslaven. Farizeové věřili, že tvůj duch opouští tělo čtvrtý den po tvé smrti. Takže kdyby Ježíš zasáhl dříve, řekli by: „On ve skutečnosti nebyl mrtvý.“ Proto řekl svým učedníkům: „Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží…“ (Jan 11:4). Když se podíváme nazpět, pak jasně vidíme jednající Boží ruku; b) aby naše víra byla posílena. Ježíš řekl: „A jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili“ (Jan 11:15). V životě krize přicházejí a odcházejí. Tvoje další krize bude jiná než ta poslední, ale to, co musí zůstat silné, je tvoje víra.
2) Bůh tě požádá, abys odstranil překážky a jednal se zápachem. „Ježíš řekl: ,Zvedněte ten kámen!‘ Sestra zemřelého Marta mu řekla: ,Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den.‘ Ježíš jí odpověděl: ,Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?‘“ (Jan 11:39-40). Modlíš se za odpověď v jedné oblasti, zatímco ti Bůh říká, abys odstranil kámen a jednal se „zápachem“ skrytým v jiné oblasti? Vzdej se, nemůžeš vyhrát! Pokud je tvé srdce ve správném postoji vůči Bohu, tvé modlitby budou vyslyšeny.
3) Bůh tě chce učinit živým svědectvím. Kamkoliv Lazar šel, dokonce aniž by řekl slovo, jeho život vypovídal o tom, že Ježíš je Pán. A totéž by měla být pravda o tobě. Bůh tě zachránil a pozvedl, abys byl svědectvím o Jeho milosti a dobrotě.