„Hocha nazvala Í-kábód…“ 1. Samuelova 4:21

Élí, nejvyšší kněz, se dožil toho, že jeho dva synové byli zabiti v bitvě, truhly smlouvy se zmocnili Filištínci a jeho snacha porodila dítě, nazvané Í-kábód, což doslovně znamená „sláva odešla z Izraele“. Je zde lekce. Dnes se ďábel pokouší vzít truhlu smlouvy – Boží vliv – z našich domovů. Temné síly se snaží skrze média a tlak vrstevníků zajmout mysl našich dětí tím, že je vystavují špatným hodnotám. Maminko, tatínku, co je napsáno na vašem domě? „Sláva odešla“ nebo „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu?“ (Jozue 24:15). Jsme ve válce, ale mnoho z nás do ní nevstoupilo! Pokud máme v úmyslu „bojovat dobrý boj“ za naše děti a s našimi dětmi, musíme to začít dělat pořádně.
Dětem nevadí následovat někoho, kdo je dobrým příkladem toho, jak věci dělat, a kdo je udělá s nimi. Chana, Élího sousedka, byla takovým rodičem. Po letech, kdy byla bezdětná, učinila Bohu slib: „…jestliže…daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život“ (1. Samuelova 1:11). Bůh odpověděl na její modlitbu Samuelem, který se stal jedním z největších izraelských proroků. Později dal Bůh Chaně více dětí: „…a porodila tři syny a dvě dcery“ (1. Samuelova 2:21). Protože věděl, že může naplnit Chaninu nejhlubší touhu, aniž by začala být sobecká. Věděl, že se více zajímá o Jeho slávu a prospěch než o svou vlastní. Rodiči, může ti Bůh takto důvěřovat?