„…naše způsobilost je od Boha.” 2. Korintským 3:5

Božím plánem je zmenšovat tebe a zvětšovat „Krista v tobě“! A On udělá cokoliv, co je zapotřebí k tomu, aby se to stalo. Když máš úspěch díky svému vlastnímu úsilí, přivlastňuješ si zásluhu. Ale když musíš záviset na Bohu, je to Jeho zásluha: „…naše způsobilost je od Boha” (2. Korintským 3:5).
To nesnižuje tvou cenu, jenom to určuje zdroj tvé hodnoty. Chuck Swindoll říká: „Věci, kterých se skutečně obáváme, Pavlovi přinášely spokojenost. Nikdy neřekl svému strážci ve vězení: ,Až budeš příště nablízku císařovu zástupci, naléhej na něj, aby mě dostal odtud ven. Od začátku jsem tu neměl být.‘ Pavlův postoj ho chránil před tím, aby zaznamenával křivdy, kterých se kdo proti němu dopustil… On byl ve vězení z Božího určení… Pokud se chceš naučit spokojenosti, rozvíjej postoj nesobecké pokory… Začni u rodiny a u sousedů; praktikuj to vůči zaměstnancům a klientům…nemusíš vztyčovat vlajky nebo rozdávat traktáty…výsledky tě naplní úžasem.“
„Všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného“ (Filipským 2:14-15). Radostné přijetí, svobodné od nakažlivých malicherných sporů a hašteření! Pavel pokračuje: „A tak se budu raději chlubit svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný“ (2. Korintským 12:9-10). Pokud jsi tam ještě nedospěl, pamatuj na tato slova: denně se vydávej Kristu; zbav se všeho, co ti brání v naplňování Jeho vůle; pozvedej k Němu své srdce; syť se Jeho Slovem.