„Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.” Izaiáš 51:11

Všichni máme za sebou kapitoly, které bychom si přáli přepsat. Dr. Harold Bloomfield říká: „Nevyléčená emocionální bolest působí spoušť ve tvém imunitním systému, ve funkci srdce, ve funkci hormonů a v jiných fyzických funkcích. Musíme se smířit se svou minulostí, protože náš život na tom může doslova záviset.“ Abys překonal svou minulost:
1) Nejprve se na ni musíš začít dívat odlišně. Přeber si ji. Zeptej se: „Jak mě to posílilo? Co vím teď a předtím jsem nevěděl?“ Nezaměřuj se na to, co jsi ztratil, ale na to, co jsi získal.
2) Pochop rozdíl mezi vinou a studem. Vina znamená cítit se špatně kvůli tomu, co jsi udělal – to je zdravé; stud znamená cítit se špatně kvůli tomu, kdo jsi – to je jedovaté a vysilující. Všichni máme věci, které bychom na sobě rádi změnili, ale když nás Bůh stvořil, řekl, že je to „velmi dobré“ (1. Mojžíšova 1:31), proto se začni dívat sám na sebe tak, jak tě vidí On.
3) Přestaň sám sebe tlačit výroky: „Kéž bych byl býval…“ Poté, co David zle klopýtnul a Bůh ho zvednul, napsal: „Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt“ (Žalm 32:1). Odpusť sám sobě; Bůh to udělal. Protože tě vidí skrze kříž, jsi „přijat“ (viz Efezským 1:6).
4) Posuň se od bolesti k zisku. Vyhojení vyžaduje čas, proto očekávej zlost, strach a smutek. Nepopírej je; jsou součástí procesu. Ale ani si je nepřivlastňuj; poznej, kdy je čas posunout se dopředu.
Nemůžeš jít zpět do minulosti. V budoucnosti, kterou pro tebe Bůh plánuje, je mnohem více štěstí, než v jakékoliv části minulosti, na kterou si vzpomeneš.