„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal…“            1. Petrova 4:10

Tvoje práce je pro Boha důležitá. Tvoje zaměstnání může zabrat až 40 hodin týdně, takže by Ho to mělo reprezentovat. „Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti“(1. Petrova 4:10). Každému z nás byl dán talent za tím účelem, abychom vzdali čest Bohu v tomto světě. Neobjevené, nerozvinuté dary Ho zneuctívají, stejně tak ty špatně využívané. Bůh tě obdaroval proto, abys dělal něco takovým způsobem, jakým to nikdo jiný dělat nemůže. Tím, že pronikáš do svých jedinečných schopností a používáš jich k zvelebení Jeho království, naplňuješ tak Jeho vůli v tom nejlepším smyslu. Pavel říká: „Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky“ (Římanům 11:36). Náš dech, krev, která koluje v našich žilách, mozek mezi našima ušima, to všechno je Boží vklad do nás, a On očekává návratnost. Max Lucado píše: „Existujeme proto, abychom ukazovali na Boha, abychom zobrazovali Jeho slávu. Sloužíme jako malířské plátno pro Jeho tahy štětcem, jako papíry pro Jeho pero, jako půda pro Jeho semena, a jako záblesky Jeho podoby… Činí neobvyklé z obvyklého tak, že proměňuje kuchyňské dřezy ve svatyně, kavárny v kláštery a pracovní dny od devíti do pěti v duchovní dobrodružství… Když oslavuješ svého Stvořitele svými silami…tvoje dny se najednou stanou příjemnějšími.“
Proto buď jako ten úžasný učitel z Nové Anglie, Jonathan Edwards, který žil se dvěma předsevzetími: „Předsevzetí první: všichni lidé by měli žít k Boží slávě. Předsevzetí druhé: ať to druzí dělají, nebo ne, já to budu dělat.“