„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Po smrti dítěte, které David zplodil s Bat-šebou, čteme: „A David vstal ze země, umyl se, pomazal se, převlékl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klaněl se. Pak vstoupil do svého domu a požádal, aby mu předložili chléb, a jedl“ (2. Samuelova 12:20). Proč David tolik truchlil před tím, než dítě zemřelo, ale potom ne? Protože muži truchlí intenzivně, ale ne vždycky tak dlouho. Když je po události, mají tendenci posunout se dopředu. To může způsobit problémy. Muži často nechápou, proč se jejich manželky nemohou smířit s tím, že „co se stalo, stalo se“, a nejsou stejně jako oni schopny jít dál.
Naslouchej Davidově logice: „Dokud dítě žilo, postil jsem se a plakal, neboť jsem si říkal: ,Kdo ví, zda se Hospodin nade mnou neslituje a zda dítě nezůstane naživu.‘ Teď zemřelo. Proč bych se měl postit? Což je ještě mohu přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí“ (2. Samuelova 12:22-23).
Bible říká, že: „On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha“ (2. Korintským 1:4).
Davidův další krok byl rozhodující: „Pak David potěšil svou ženu Bat-šebu…“ (2. Samuelova 12:24). Všimni si, David se nezeptal: „Co je s tebou? Kdy se z toho dostaneš?“ Uvědomil si, že i když on se začal uzdravovat, jeho manželka byla stále zraněná. Proces uzdravení se urychlí, když začneš soucítit se svým partnerem a utěšíš ho.