On je Bohem hojnosti

„…kalich mi po okraj plníš.“ Žalm 23:5

Pavel píše: „Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit“ (Efezským 3:20). Náš Bůh je Bohem hojnosti! V Písmu je přetékající pohár mocným symbolem. Dokud byl tvůj pohár plný, byl jsi vítán. Ale

Jsi sám o těchto vánocích?

„Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel…“ Žalm 34:18

Když jsi o vánocích sám, pohled na některé věci a zvuk některých věcí, které ti kdysi působily radost, u tebe mohou vyvolat pocit smutku a ztráty. Neexistuje žádné kouzlo, návod, jak se z toho rychle dostat; vyrovnání se s tím, co jsi ztratil, vyžaduje čas a

Vánoce se týkají Krista!

„…uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu…“ Matouš 2:11

Narodil se ve velmi skromném prostředí, ale nebe nad ním bylo naplněno písněmi andělů. Jeho místem narození byl chlév pro dobytek, ale hvězda přivedla bohaté a vznešené ze vzdálenosti tisíce mil, aby ho uctívali. Jeho narození bylo v protikladu

Čelit smrti s důvěrou

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.“
Žalm 23:4

Jednoho dne Ježíš přijde a vezme si každého z nás do svého domu. „Jak se tam dostaneme?“ zeptáš se. „…roklí šeré smrti…“ Tento verš je citován jak na hrobech chudáků, tak bývá vyryt

To všechno je o Něm!

„…pro své jméno.“ Žalm 23:3

Zeptal ses někdy: „Jak by si Bůh mohl použít někoho takového, jako jsem já?“ Žalmista odpovídá: „…pro Jeho jméno.“ Pouze na jednom jménu záleží – a není to tvoje jméno! Se stejnou intenzitou, s jakou Bůh nenávidí pýchu, miluje pokoru. Jeho Slovo říká: „Bůh se staví proti pyšným,