Když jsi vůdce (1)

„Jsme spolupracovníci na Božím díle…“ 1. Korintským 3:9

Poradce pro růst církve Jim Wideman zdůrazňuje některé věci, které můžeš udělat, abys pomohl těm, kdo hledají směr:

1) Postav na první místo jejich cíle a potřeby. Jsi jen součástí, ne nejvlivnější osobou. Zamysli se nad tím, jak tvé jednání ovlivňuje druhé.

Nepočínej si jako pomatenec

„Počínal jsem si jako pomatenec…“ 1. Samuelova 26:21

Tvoje úmrtní oznámení o tobě řekne hodně. Poslední slova krále Saula byla: „Počínal jsem si jako pomatenec…“ (1. Samuelova 26:21). První izraelský král byl předurčen k velkým věcem, dokud se nerozhodl dělat věci svým způsobem místo Božím. Když Pelištejci napadli Izrael, pokusil se vzchopit své

Dvě myšlenky o Elíšovi

„…abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo…“ Jan 15:16

Zde jsou dvě myšlenky o Elíšovi:
1) Elíša sloužil druhým, dokud nezemřel. Čteme: „Elíša těžce onemocněl a umíral. Tehdy k němu sestoupil izraelský král Jóaš“ (2. Královská 13:14). Elíša sdělil králi na své smrtelné posteli strategii, jak porazit své nepřátele.

Běžet závod

„…vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.“ Židům 12:1

V Řecku je místo, které turisté zřídkakdy navštěvují. Pisatel epištoly Židům měl možná na mysli toto místo, když napsal: „…odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo“ (Židům 12:1).
Je to místo,

Jak se připravit (3)

„I vzal si Bóaz Rút a stala se jeho ženou.“ Rút 4:13

Všimni si dalších dvou věcí, které Noemi naučila Rút při přípravě na setkání s Bóazem:
1) Ujisti se, že jsi na správném místě. Noemi řekla Rút: „…sejdi na humno…“ (Rút 3:3). Proč? Protože tam byl Bóaz! K tomu, abys mohl