„Počínal jsem si jako pomatenec…“ 1. Samuelova 26:21

Tvoje úmrtní oznámení o tobě řekne hodně. Poslední slova krále Saula byla: „Počínal jsem si jako pomatenec…“ (1. Samuelova 26:21). První izraelský král byl předurčen k velkým věcem, dokud se nerozhodl dělat věci svým způsobem místo Božím. Když Pelištejci napadli Izrael, pokusil se vzchopit své vojsko, které bylo ochromeno strachem. Věděl, že má počkat na to, až přijde prorok Samuel a nabídne zápalnou oběť požadovanou zákonem. Místo toho si řekl: „Udělám to sám. Za těchto okolností to Bohu nebude vadit.“ Tento jeden skutek neposlušnosti ukončil jeho kariéru. Zemřel tak, že spáchal sebevraždu na bitevním poli; život plný zaslíbení skončil potupou. Počínáš si jako pomatenec, když:
1) Ignoruješ Boha v malých věcech. Saulův pád se nestal přes noc. „Malé hříchy“ přerostou ve „velké“. Saul si pouze říkal, že to není velká věc a vzal záležitost do vlastních rukou. Řekl: „A tak mi nezbývalo, než abych zápalnou oběť obětoval sám“ (1. Samuelova 13:12, přel. z angl.). Všimni si slov: „A tak mi nezbývalo…“ Můžeš to tak cítit a přitom se mýlit. Důvěřuj svým pocitům pouze tehdy, když jsou v souladu s Božím Slovem.
2) Pokoušíš se ospravedlnit své chování. Saul si to odůvodnil: „Když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť tys k určenému dni nepřicházel, a že se Pelištejci shromáždili…“ (1. Samuelova 13:11). Přestaň se ospravedlňovat, čiň pokání a poslouchej Boha!
3) Dovolíš zášti, aby ti vládla. I když měl Saul podstatné vlastnosti velkého vůdce, poté co David začal získávat popularitu, zášť Saula nakonec zničila.

Většina lidí se poučí ze svých chyb; moudří lidé se poučí z chyb druhých! Pouč se od Saula; nepočínej si jako pomatenec.