„Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel…“ 2. Mojžíšova 20:20

Vzpomínáš si na svoje školní časy? Když jsi byl zkoušen, učitel mlčel. Bible říká: „Hned nato přiměl Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup… A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Když ho uviděli…vykřikli v domnění, že je to přízrak; všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil: ,Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!‘ Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. A byli celí ohromení úžasem“ (Marek 6:45-51). Tento příběh nás učí, že:
1) Když jsi uprostřed Boží vůle, vyžaduje to, abys prošel bouřemi. „Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí“ (Žalm 34:20).
2) I když Ho nevidíš, Jeho oči jsou stále upřené na tebe. Nikdy nejsi mimo Jeho pozorný pohled, Jeho péči nebo Jeho dosah.
3) Nikdy ti nedá úkol, který bys mohl zvládnout bez Jeho pomoci, proto to nezkoušej sám.
4) Pokud to dovolíš, strach ti zamlží myšlení, takže Boha nerozeznáš, až k tobě přijde.
5) Nejdříve bude mluvit k tobě, potom k okolnostem, které tě ohrožují. Až to udělá, prožiješ nadpřirozený pokoj.
6) Když je tvůj člun „uprostřed“ bouře, to nejlepší teprve přijde!
7) Ta největší tma je před svítáním. Raduj se! Slunce znovu vysvitne; Bůh tě nezklame.