„…pevně se držte víry…znovu a znovu vzdávejte díky.“ Koloským 2:7

Pavel oslovuje koloské věřící ohledně jejich způsobu života: „Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky“ (Koloským 2:6-7). Ve třetí a čtvrté kapitole je Pavel konkrétní. V překladu bible The Message Eugene Peterson parafrázuje jeho slova: „Dovolte, aby vás Kristův pokoj vyladil vůči sobě navzájem… Nic z toho neopouštějte a nedělejte své vlastní věci… Manželky, chápejte a podporujte své manžely tím, že se jim budete poddávat způsobem, který uctí Mistra. Manželé, vroucně milujte své manželky s největším úsilím. Nevyužívejte je. Děti, dělejte to, co vám vaši rodiče řeknou. To působí radost Mistrovi. Rodiče, nebuďte příliš tvrdí vůči svým dětem, nebo zlomíte jejich ducha. Služebníci, dělejte to, co vám řeknou vaši pozemští pánové. A nedělejte pouhé minimum, které vám projde. Dělejte to nejlepší. Pracujte ze srdce pro svého skutečného Mistra, pro Boha, a buďte si jisti tím, že vám bude plně zaplaceno, až vstoupíte do svého dědictví… Být křesťanem není důvod ke špatné práci…páni, jednejte se svými služebníky ohleduplně. Buďte vůči nim spravedliví. Nezapomeňte ani na minutu, že i vy sloužíte Mistrovi – Bohu v nebi. Pilně se modlete. Buďte bdělí, mějte oči naplno otevřené…. Používejte zdravý úsudek, když žijete a pracujete mezi lidmi stojícími mimo. Nepodvádějte. Využijte co nejlépe každou příležitost. Mluvte laskavě. Cílem je ukázat to nejlepší, co je v druhých…“ (Koloským 3:15-25, 4:1-6 přel. z angl.).
Nyní buďme konkrétní; co říká Bůh tobě těmito verši z Písma?