„…a tak jsme proměňováni k jeho obrazu…“ 2. Korintským 3:18

K tomu, aby nás Bůh proměňoval do Kristovy podoby, bude používat své Slovo, druhé lidi a obtížné situace. Boží Slovo poskytuje pravdu, kterou potřebujeme znát, Boží lid zajišťuje podporu, kterou potřebujeme k růstu, a obtížné situace zajišťují prostředí, ve kterém potřebujeme projevit Kristovu podobu. Pokud budeš uplatňovat Boží Slovo, budeš pravidelně ve spojení s věřícími a naučíš se důvěřovat Bohu v každé situaci, budeš více podobný Ježíši. Počítej s tím: stane se to! Řekneš:
1) „Někdy si říkám, jestli se tam vůbec dostanu.“ Duchovní zralost není ani automatická, ani jistá. Je to postupný vývoj směřující dopředu, který bude vyžadovat přijetí závazku a kázně: „…až bychom všichni…dorostli zralého lidství…“ (Efezským 4:13). I když klopýtáš a padáš, Bůh bude věrný. On je odhodlaný pomoci ti v duchovním růstu, dokud ty jsi odhodlaný růst!
2) „Někdy si říkám, jestli jsem si vybral to správné povolání.“ Všichni míváme období pochyb a zmatků. Nedělej si s tím starost. Bůh se více zajímá o tvůj charakter, než o tvé povolání, protože charakter si vezmeš s sebou do věčnosti. Bible říká: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“ (Římanům 12:2). Každý den musíš udělat rozhodnutí, rozhodnutí v rozporu s kulturou, ve které žiješ, rozhodnutí, že se zaměříš na to, abys byl stále podobnější Ježíši. Zatímco to budeš dělat, Boží Duch ve tvém nitru tě zmocní k tomu, abys to uskutečňoval.