„Nemějte tedy starost…“ Matouš 6:31

Žalmista řekl: „Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý nebo že by jeho potomci žebrali o chléb“ (Žalm 37:25). Zklamal tě někdy Bůh? Ne, a On to ani nyní neudělá: „Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha, který s vámi tak podivuhodně jednal“ (Joel 2:26). Přestaň se snažit všechno vyřešit. Místo toho spočiň v Bohu. „Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On sám bude jednat“ (Žalm 37:3-5). Prostě nepřestávej dělat to, co ti Bůh řekl, že máš dělat: „Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo a jednej prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad: buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“ (Jozue 1:7-9). Nebuď úzkostlivý; Bůh tě nezklame. „Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:31-33). Uklidněte se, On je Jehova Jireh, „Pán zaopatří“.