„Bázeň před Hospodinem přidává dnů…“ Přísloví 10:27

Naše kultura zbožňuje rockové hvězdy a osobnosti sportu, ale často opomíjí znalosti a zralejší osobnosti. Jak bláznivé! Jako Boží rodina bychom měli jednat jeden s druhým podle Jeho hodnot. Zamysli se nad tím, jak On chce, abychom pohlíželi na naše bratry a sestry v pokročilém věku:
1) Musíme si jich vážit. „Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha“ (3. Mojžíšova 19:32). Všimni si, že je to příkaz, ne možnost volby. Selhávat v úctě ke starým znamená selhávat v úctě k Bohu; je to Boží instrukce, ne pouze společenské očekávání! Proto na to pamatuj a uč to své děti. „Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti“ (Přísloví 16:31).
2) Musíme je povzbuzovat. Povzbuzovat neznamená chovat se k nim blahosklonně, jednat s nimi dětinsky a všechno pro ně udělat. Takovéto chování ničí jejich důstojnost a oslabuje je. Povzbuzovat znamená věřit v jejich Bohem dané schopnosti a zdůrazňovat jejich kladné, produktivní hodnoty. Znamená to motivovat je k tomu, aby zůstali zapojeni do významné služby, nejen je zaměstnávat bezmyšlenkovitými a ponižujícími světskými úkoly. Cítí, že na nich záleží, když jsou uznány jejich schopnosti a moudrost.
3) Musíme je podporovat. To zahrnuje finanční a materiální pomoc, kterou máme nabízet podle praktických biblických vodítek (viz 1. Timoteovi 5:1-16). Selhání tady znamená, že dotyčný „…zapřel víru a je horší než nevěřící“ (1. Timoteovi 5:8). Podporovat znamená zapojit je jako živou část naší rodiny a sborových aktivit. Podporovat také vyžaduje, abychom s Bohem pravidelně mluvili o nich a jejich potřebách.