„Zahojím a vyléčím tvé rány…“ Jeremiáš 30:17

Postavil sis kolem sebe zeď a říkal sis přitom: „Nikdo mě nemůže zranit, pokud nikomu nedovolím, aby se ke mně přiblížil.“ To nebude fungovat. Ta zeď, kterou sis kolem sebe postavil kvůli tomu, aby ostatní zůstali venku, tebe uvěznila uvnitř. Pán chce být tvým ochráncem, ale nemůže, pokud se ze všech sil pokoušíš chránit sám sebe. Bůh neslíbil, že nikdy nebudeš zraněn, ale slíbil, že tě vyléčí, když k Němu přijdeš a nebudeš se pokoušet o všechno postarat sám. Pokud jsi kolem sebe postavil zdi kvůli strachu, pak je musíš strhnout dolů kvůli víře. Jdi za Ježíšem s každou starou ránou a přijmi Jeho uzdravení.
Když tě někdo zraní, nenech to zhnisat; raději to vezmi k Pánu v modlitbách a buď ochoten to zvládnout Jeho způsobem, místo svým vlastním. Čti, co Bůh řekl svému lidu a přijmi to jako zaslíbení pro sebe: „Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův. Nazývali tě zapuzenou; říkali o tobě: ,To je (doplň sem své jméno), nikdo jej nevyhledává.‘“ Nejenomže přežiješ toto zranění, budeš jím posílen a budeš schopen sloužit druhým. „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha“ (2. Korintským 1:3-4). Proto strhni dolů ty zdi!