„Hledejte především jeho království…“ Matouš 6:33

Co to znamená postavit Boží království na první místo ve tvém životě? Znamená to dvanáct věcí. Pozorně si je přečti a potom se zeptej: „Jak se osvědčuji?“

1) Poslušnost vůči Bohu: „…kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým“ (Matouš 5:19).
2) Láska: „Milujte své nepřátele… Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna?“ (Matouš 5:44 a 46).
3) Spravedlnost: „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti…“ (Matouš 5:6).
4) Pokoj: „Blaze těm, kdo působí pokoj…“ (Matouš 5:9)
5) Zbožný život: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Matouš 5:16).
6) Čestnost: „Vaše slovo buď „ano, ano – ne, ne…“ (Matouš 5:37).
7) Štědrost: „Když prokazuješ dobro- diní, nechtěj budit pozornost…a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Matouš 6:2,4).
8) Duchovní celistvost: „Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?“ (Matouš 16:26).
9) Znalost bible: „Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží“ (Matouš 22:29).
10) Víra v Boha: „…budete-li mít víru jako zrnko hořčice…nic vám nebude nemožné“ (Matouš 17:20). „…ale u Boha je možné všechno“ (Matouš 19:26).
11) Žehnání lidem: Ježíš to nejen vyučoval, ale Jeho neustálé uzdravování, výchova a služba druhým ukazovaly, jak to dělat.
12) Získávání učeníků: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…“ (Matouš 28:19).
Podle Ježíše je toto jediný denní program, pro který stojí za to žít – a pokud to bude nutné i zemřít!