„Samson sestoupil…“ Soudců 14:1

Samson přišel o všechno z několika důvodů:
1) Špatné vztahy. Když Bůh řekne „ne“ k nějakému vztahu, není Bohem trestajícím, ale ochraňujícím. „Ale já se cítím tak dobře, když jsem s ní,“ řekneš. Bůh vidí, kudy cesta vede, ty ne! Je lepší chtít to, co nemáš, než to mít a skončit tak, že to nemůžeš zvládnout.
2) Vědomá neposlušnost. Třikrát čteme: „Samson sestoupil…“ (viz Soudců 14). Potřetí sestoupil k Delíle! Vede tě takový vztah nahoru, nebo tě táhne dolů? Básník napsal: „Mí staří přátelé, loučím se s vámi; nepůjdu s vámi do pekla.“ Bible říká, že „Samson sestoupil“ do Timnaty, vzal si pelištejskou dívku a porušil Boží zákon. A i když ho zradila, „zmocnil se ho Duch Hospodinův, sestoupil do Aškalónu a pobil tam třicet mužů“ (Soudců 14:19). Možná si Samson myslel, že Bůh mu promine, protože je „mimořádný“. Ne. „Kdo zatvrdí šíji proti domluvám, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo“ (Přísloví 29:1). Čiň pokání, než vyprší čas!
3) Nemístná důvěra. Delíla „křikla: ,Samsone, jdou na tebe Pelištejci!‘ Procitl ze spánku a pomyslil si: ,Dostanu se z toho jako dosud vždycky a pouta setřesu.‘ Nevěděl, že Hospodin od něho odstoupil. Pelištejci se ho zmocnili, vypíchli mu oči a odvlekli ho…“ (Soudců 16:20-21).
Když Boží požehnání už nespočívá na tom, co děláš, je čas si uvědomit, že ve tvém životě je hřích, a ty s ním musíš jednat, a že tajemství tvé síly je v Bohu, ne v tobě.