„Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život.“ 1. Královská 19:3

Bible říká: „Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Baalovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: ,Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!‘ Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život“ (1. Královská 19:1-3). Hlas strachu se často objeví poté, co jsi prožil úžasnou zkušenost. Eliáš právě svolal oheň z nebe na horu Karmel.
Potom Jezábel promluvila. Neposlala kočáry a vojáky; to nepotřebovala. Její slova mu nahnala strach, uvrhla ho do deprese a zahnala ho do úkrytu. Dávej si pozor! Pokud budeš naslouchat hlasu strachu, budeš se obávat příštího telefonátu, další lékařské předpovědi nebo další zprávy z burzy. Komu nasloucháš? Komu budeš věřit, Bohu nebo člověku? Ani vítr, ani oheň, ani zemětřesení nebyly schopny vyvést Eliáše ven z jeho jeskyně, pouze tichý, slabý hlas Boha (viz 1. Královská 19:11-13). Naše strachy jsou často výsledkem dvou věcí: představivosti a neporozumění. Strach způsobuje, že si myslíme to nejhorší místo toho, abychom věřili Bohu, že udělá to nejlepší (viz 2. Korintským 10:5). „…vždyť strach působí muka…“ (1. Janova 4:18). Když se něco nepodaří, říkáme si: „Trestá mě Bůh za něco, co jsem udělal?“ Ne, strach a víra nás provázejí každý den; to, co si vybereš, bude vládnout tvému životu. Takže když se ocitneš v situaci nahánějící strach, udělej tyto tři věci:
1) Modli se za Boží moudrost a ochranu. On zaslibuje obojí.
2) Přiznej svůj vnitřní zápas – nejsi sám, my všichni bojujeme se strachem.
3) Stůj na Jeho Slovu, protože On říká: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“ (Židům 13:5).