Těšit se na lepší dny

„Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!“
Žalm 27:13

Když nějaký hráč začne skórovat, tým protihráčů určí své nejlepší hráče, kteří dotyčnému kladou překážky. Takže útok, který teď prožíváš, může být náznakem tvé hodnoty, kterou máš pro Boha.
Pavel napsal: „Častokrát jsem byl…v nebezpečí od

Nedělej si starost, budeš mít dostatek!

„Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete…“ Filipským 4:19

Obáváš se, že nebudeš mít dostatek a nebudou naplněny tvé potřeby? Přečti si příběh o nasycení pěti tisíců a všimni si u učedníků tří věcí:
1) Pokoušeli se utéct před problémem. Řekli Ježíšovi: „Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic

Už za tebe bylo zaplaceno

„Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť…“ Židům 10:12

Všimni si, jak Bůh jednal s hříchem ve Starém zákoně. Kněz vzal beránka, prolil jeho krev a obětoval ho na oltáři. Zatímco kouř oběti stoupal vzhůru, kněz posypal podlahu popelem a postavil se na ten popel. V tom okamžiku byl hřích lidí odčiněn

Můžeš se zbavit minulosti

„…zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula.“ Jób 11:16

Támar prožila hrozné trauma, když byla znásilněna. Ale její budoucnost byla větší než její minulost, takže porodila dítě, které bylo předkem našeho Pána Ježíše. Jaká pocta! Zraněný, můžeš projít touto bolestivou zkušeností a zpívat píseň vítěze. Díky Boží milosti

Vylaď svoje manželství!

„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem…“    Efezským 4:32

Tajemství blízkosti v manželství nespočívá pouze v jiskřivých rozhovorech, společných zájmech nebo úžasném sexu. Stejně tak dobré je tajemství spočívající v obyčejné, pro někoho staromódní ohleduplnosti a laskavosti. Věci jako je úcta, citlivost, pozornost a péče, ty se naučíme, ale zapomínáme na