„Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť…“ Židům 10:12

Všimni si, jak Bůh jednal s hříchem ve Starém zákoně. Kněz vzal beránka, prolil jeho krev a obětoval ho na oltáři. Zatímco kouř oběti stoupal vzhůru, kněz posypal podlahu popelem a postavil se na ten popel. V tom okamžiku byl hřích lidí odčiněn a vina odstraněna. Jak úžasný obraz našeho spasení! Na Golgotě byly ohně Božího hněvu zcela vyčerpány na Kristu. V tom okamžiku byl obojím, tvým nejvyšším knězem i tvým obětním beránkem. Když volal: „Dokonáno jest“ (Jan 19:30), za tvé hříchy bylo zaplaceno – za tvé hříchy od kolébky až po hrob. Ve chvíli, kdy uvěříš v Krista jako svého Spasitele, se tvoje postavení před Bohem změní: „…v něm jsme dosáhli Boží spravedlnosti“ (viz 2. Korintským 5:21).
V počátečních dnech amerického Západu byla jednou z největších obav vůdců vozů tažených koňmi obava z prérijních požárů. Mohlo je zažehnout horké slunce a než sis to uvědomil, byl jsi pohlcen plameny. Ale moudrý vůdce vydal okamžitě příkaz jet z koňmi a vozy dozadu na místa, která už shořela. Proč? Protože oheň se nemůže vrátit tam, kde už byl! Charles Wesley napsal: „Platba, kterou Bůh nebude požadovat dvakrát, je krvácející ruka ručitele a moje ruka.” Ježíš „nesl ten žár” za každého z nás. „On ,na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž…“ (1. Petr 2:24). Takže pokud tě dnes ďábel bije kvůli tvým chybám a selháním, řekni mu: „Možná nejsem dokonalý, ale jsem vykoupen, milován a přijat Bohem!“