„Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete…“ Filipským 4:19

Obáváš se, že nebudeš mít dostatek a nebudou naplněny tvé potřeby? Přečti si příběh o nasycení pěti tisíců a všimni si u učedníků tří věcí:
1) Pokoušeli se utéct před problémem. Řekli Ježíšovi: „Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu“ (Marek 6:36). Ale On to odmítl. Ježíš pochopil, že rosteš tím, když jednáš s problémy, ne když se jim vyhýbáš. Tvá víra roste pouze tehdy, když na ni kladeš nároky. Lenošná, neaktivní víra selže v okamžiku, kdy ji potřebuješ, proto se musíš sytit Božím Slovem a pravidelně používat svou víru.
2) Mysleli si, že to, co mají, nestačí: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ (Jan 6:9) Bůh tě požádá, aby ses podíval na to, co máš, protože i když to nevypadá, že je toho moc, jestliže s Ním počítáš, bude to víc než dost na naplnění potřeb. V rukou učedníků to bylo jídlo pouze pro jednoho, ale v Kristových rukou se to stalo jídlem pro pět tisíc lidí. Proto vlož to, co máš, do Božích rukou a dovol Mu, aby pracoval.
3) Pouze tehdy, když se učedníci drželi Jeho plánu, jejich potřeby byly naplněny. Když Boha požádáš o zázrak, často ti dá plán se stanovenými pokyny. V tomto bodě tvá poslušnost spustí časoměřič, aktivuje plán a určuje výsledky. S Bohem neexistuje ani nedostatek, ani omezení. Když bylo po všem, „…sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb“ (Marek 6:43). Nedělej si starost, budeš mít dostatek!