„Jsem ukřižován spolu s Kristem…“ Galatským 2:19

Když na nás někdo zaútočí, vyplují na povrch naše obranné instinkty. Jsme bojovníci! Ale to může způsobit problém, proto Pavel říká: „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ Pokud je tvým prvořadým cílem chránit sama sebe, pak už nemáš svobodu dělat správná rozhodnutí. Budeš stále dělat věci, které vyvolávají dobré pocity a budou přijatelné pro druhé, spíše než abys dělal to, co chce Bůh, abys dělal. Budeš hodně mluvit o tom, jak být věrný, ale velmi málo o tom, jak nést ovoce. Můžeš nést ovoce pouze tehdy, když jsi ochoten zemřít sám sobě: „…jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek“ (Jan 12:24).
Lidé z Bible, kteří usilovali o přežití, se připravili o to nejlepší od Boha tím, že upřednostňovali své vlastní zájmy před Božími. Aniž by Lot myslel na Abrahama, vybral si dobře zavlažované roviny u Jordánu a přišel o svou rodinu (viz 1.Mojžíšova 13:10-11). Bohatý mladý muž mohl být počítán mezi Kristovy učedníky, ale bylo příliš mnoho toho, o co by přišel (viz Marek 10:21-22). Často je to tak, že čím více toho máme, tím pevněji to držíme. Ježíš řekl: „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej“ (Lukáš 9:24). Pavel napsal: „Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše…“ (Skutky 20:24). To nejbezpečnější místo, kde můžeš být – to jediné místo, kde máš být – je uprostřed Boží vůle!