Poklekni

„A v té krajině byli pastýři…“ Lukáš 2:8

Vánoční příběh se udál takto: „ A v té krajině byli pastýři…a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně… Anděl jim řekl: ,Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám

Simeon

„Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka…neboť mé oči viděly tvé spasení…“
Lukáš 2:29-30

Bible říká: „V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný… Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše,

Pravda o narození z panny

Hle, panna počne a porodí syna…“ Matouš 1:23

Nebe oznámilo Ježíšovo narození těmito slovy: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo ,Bůh s námi‘.“ Není to ironické, že první lidé, kteří zpochybňovali zázrak narození z panny, byli náboženští vůdcové? Farizeové řekli Ježíši: „Nenarodili jsme se ze

Jsi v partnerském vztahu s Bohem

„Jsme spolupracovníci na Božím díle…“ 1. Korintským 3:9

Slyšel jsi ten příběh o malém chlapci, který prodával od domu k domu tužky za deset centů, aby vybral peníze na postavení nemocnice v jeho komunitě za 30 miliónů dolarů? Jedna žena mu řekla: „Synu, to je příliš velký cíl pro tak malého chlapce, který

Existuje cesta ven

„…nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko…” 1. Korintským 10:13

Často se vymlouváme na své slabosti nebo obviňujeme druhé. Básník napsal: „Nepřítel, kterého jsem se snažil poznat, sledoval moje kroky, ať jsem šel kamkoliv. Zalekl se mých plánů a zablokoval cestu, na ušlechtilé cíle odpověděl ,nikoliv‘! Když jsem odhrnul závěs, podíval jsem se