„…nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově…“ 2. Korintským 2:14

Některé věcí ti mohou vzít odvahu, např. děti, které nejdou tvou cestou. Jako křesťanští rodiče toužíme vidět své děti, jak slouží Bohu. Jestli ses modlil a žil vírou před dětmi nejlépe, jak jsi uměl, a ony si stejně zvolily jinou cestu, zranění tvého srdce může být hluboké. Ale jiní už tou cestou před tebou šli. Izák viděl svého syna Jákoba, jak se odevzdává Bohu, zatímco jeho druhý syn Ezau Ho odmítl. Áron, nejvyšší kněz, měl dva syny, kteří obětovali „podivný oheň“ na Božím oltáři. Manoa přežil sebevraždu svého syna Samsona. Dokonce synové proroka Samuele „…nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo“ (1. Samuelova 8:3). Nejsi jediný, kdo si dělá starosti kvůli svým dětem, a je příliš brzy pro pocit viny nebo vzdání se jich. Pamatuj:
1) Bůh jediný může zachránit. „U Hospodina je spása!“ (Jonáš 2:9). Nepokoušej se ujmout se Boží zodpovědnosti nebo přijmout vinu, která není tvoje. Bůh zná naše srdce, ví, jak a kdy „skončit jednání“ s tvým dítětem. Proto místo toho, aby sis dělal starosti, přinášej jejich jména v modlitbě před Něj.
2) Nech Boha převzít břemeno. Tvůj podíl je modlit se za ně, věřit Bohu a potom se vymanit z toho břemene. On je schopen to unést; ty nemůžeš (viz 1. Petrova 5:7).
3) Pokud jsou naživu, je naděje (viz Jeremiáš 31:17). Bůh může připravit okolnosti a obrátit jejich neústupná srdce, když Mu budeš pouze důvěřovat.