„Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti…“ Izaiáš 11:2

Ježíš potřeboval během své pozemské služby „ducha moudrosti“, když bylo zapotřebí udělat rozhodnutí nebo jednat s nepřítelem. Pokud jsme věřící, tak tentýž duch žije i v nás. Jakub 3:15 říká, že existují tři druhy moudrosti:
1) Přízemní moudrost, která není vždycky spolehlivá, protože „někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti“ (Přísloví 16:25).
2) Živočišná moudrost, která je založena na emocích a ty mohou vést do zmatku, zranění a žárlivosti.
3) Ďábelská moudrost, která je sobecká, smyslná a bezbožná.
Boží moudrost „shůry, je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky“ (Jakub 3:17). Bible říká: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek…“ (Jakub 1:5).
Když se modlíš, polož si tyto otázky: a) jsou mé motivy čisté nebo se za ně budu později stydět; b) bude mít mé rozhodnutí za následek milosrdenství a soucit nebo konflikt a stres; c) myslel jsem na všechny lidi, kteří budou ovlivněni výsledkem; d) jsem ochoten podřídit se tomu, co Bůh chce, nebo jsem odhodlán hrnout se dopředu navzdory všemu; e) způsobí konečný výsledek, že budu hrubý nebo vytvoří prostředí, kde láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebekontrola mohou růst (viz Galatským 5:22-23); f) je to férové a nestranné nebo to upřednostňuje určitou osobu nebo skupinu; g) mohu s dobrým svědomím jít tímto určitým směrem, nebo jsou v tom do jisté míry obsaženy podvod a sobectví?