„Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo…“ Žalm 119:130

V Božím Slovu je odpověď, kterou potřebuješ, ale musíš ho číst! Řekneš: „Nejsem si ale jistý, kde začít.“ Zde je několik užitečných veršů z Písma:
Když si děláš starosti: „Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“
(1. Petrova 5:7). „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu“ (Filipským 4:6). „Jen on je má skála, má spása, je můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese“ (Žalm 62:7). „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá“ (Izaiáš 26:3). „…sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě“ (5. Mojžíšova 31:6).
Když máš zlomené srdce: „…uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje“ (Žalm 147:3). „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty…“ (Žalm 23:4). „On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni…“ (2. Korintským 1:4). „Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích…“
(5. Mojžíšova 33:27).
Když cítíš vinu: „Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří“ (Skutky 13:39). „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. Janova 1:9). „…nyní (vás) s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt…“ (Koloským 1:22). „I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh…“ (Izaiáš 1:18). „…ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží…“ (Římanům 8:39). „Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu“ (Izaiáš 43:25).