„Spravedlivý z víry bude živ.“ Římanům 1:17

Bůh chce, aby ses přesunul od mentality člověka, který přežívá, na pozici vlády a panování; od pouhého vyváznutí k tomu, abys Mu skutečně věřil, že může „…učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit…“ (Efezským 3:20). Není ti řečeno, že máš spolupracovat s ďáblem, je ti řečeno, že mu máš vzdorovat a že on od tebe uteče (viz Jakub 4:7). Řecké slovo utéci znamená „běžet v hrůze“. Představ si sám sebe, jak se ráno probudíš a ďábel říká: „Pomoc, už zase vstává!“
Pavel píše: „…a nedopřejte místa ďáblu“ (Efezským 4:27). Satan v tvém životě nemá žádné místo, pokud mu ho neposkytneš! Jeho cílem je oddělit tě od tvé víry, protože víra je to, co těší Boha (viz Židům 11:6). Víra z tebe činí přemožitele (viz 1. Janova 5:4). Víra přináší odpovědi na tvé otázky. „Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít“ (Marek 11:24). Když tomu skutečně budeš věřit, budeš podle toho jednat. Bible říká: „Bojuj dobrý boj víry…“ (1. Timoteovi 6:12), takže musí existovat nepřátelé naší víry.
Jedním z největších nepřátel víry je tvá lhostejnost vůči Božímu Slovu. „Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe…“ (Ozeáš 4:6). Lékařská věda nás učí, že můžeš být vystaven chorobě a nedostat ji, protože jsi proti ní byl očkován. Stejně tak náboženství tě může „naočkovat“ proti skutečné víře. Mohou to udělat i negativní lidé. Řekneš: „Jak mohu posílit svou víru?“ Bible říká: „Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova“ (Římanům 10:17). Proto žij ponořen do Božího Slova.