„Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme…“ Pláč 5:21

Jakýkoliv návyk, který nedokážeš zlomit nebo odmítneš zlomit, je návyk, který má moc zlomit tebe. Potýkáš se s choutkami, které jsou mimo tvou kontrolu? Zápasíš s nutkáním, které přináší okamžiky „radosti“, a ty jsou následovány dny, kdy máš výčitky svědomí? Procházíš údobími abstinence jenom proto, aby byla následována obdobími požitku, který tě zanechá poraženého a s pocitem viny? Kristus tě může osvobodit! Bible říká: „Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním“ (Skutky 10:38).
V životě ti neudělá nepořádek to, čím procházíš; nepořádek ti udělá to, k čemu se neustále vracíš! Jsi unavený ze svých předsevzetí: „Nebudu se na to dívat, nebudu to poslouchat, nebudu to dělat,“ a pak vyjdeš a opakuješ své staré vzorce znovu a znovu. Zde je pro tebe modlitba, kterou se můžeš modlit, modlitba, na kterou Bůh odpoví: „Obrať mě, Hospodine, k sobě a já se navrátím.“
Požádej Boha, aby obrátil tvé srdce zpět k Němu, protože pravda je taková, že to nemůžeš udělat sám! Řekneš: „Ale moji přátelé to se mnou vzdali!” Bůh to neudělá. Žalmista napsal: „Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: ,Ten u Boha spásu nenalezne.‘ Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Pozvedám hlas k Hospodinu a on ze své svaté hory mi už odpovídá“ (Žalm 3:3-5). Kristus tě může osvobodit, proto se k Němu dnes obrať.