„…Rachab věřila…a nezahynula s nevěřícími.“ Židům 11:31

Po několik dalších dní prozkoumejme příběh nevěstky Rachab. Žila v civilizaci odsouzené ke zkáze. Bůh řekl Abrahamovi: „A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného držení zemi…tu celou zemi kenaanskou“ (1. Mojžíšova 17:8). Protože Rachab bydlela na „hradbách“ Jericha, v určitém smyslu žila na „pokraji zkázy“.
Stejné je to s námi. Dnešní vůdci se přetahují, aby zastavili šíření nukleárních zbraní, protože ve špatných rukou mají moc zničit svět. Bible mluví o jezdci na ohnivém koni se zbraní, která má tak ničivé možnosti, že může zničit mír na zemi (viz Zjevení 6:4). Může to být nukleární zbraň? Petr píše: „Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem“ (2. Petrova 3:10-12).
Máme být vyděšení? Ne, smrtelné agonie tohoto starého pořádku jsou jenom porodní bolesti nového pořádku. „Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem“ (2. Petrova 3:13-14). To, co má Bůh připraveno pro svůj vykoupený lid – je úžasné!