„Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života…nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi…nýbrž převzácnou krví Kristovou.“    1. Petrova 1:18-19

To, čemu věřila, zůstalo stát, zatímco to, čemu věřili všichni ostatní, padlo. Čemu Rachab věřila? Své morálce? Ne, Bible říká, že byla nevěstka. Své národnosti? Ne, byla nežidovského původu, a proto byla vyloučena z Abrahamových požehnání. Tak čemu věřila? Jasně červenému provazu! Jak krásný obraz moci a ochrany nám poskytnuté skrze Kristovu prolitou krev. „Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi…nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut…“ (1. Petrova 1:18-20).
Všimni si, před čím tě Ježíšova krev zachránila: „…z prázdnoty…způsobu života…“ Vzpomínáš, jak jsi neměl zájem o církev, protože tvoje duše válčila s Bohem; tím Bohem, který zprostředkoval pokoj mezi tebou a sám sebou? „I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil…“ Koloským 1:21-22). „…protože smíření přinesla jeho oběť na kříži“ (Koloským 1:20).
Řekneš: „Ale já stále nejsem schopen naplnit Boží normy“. Jsme na tom všichni stejně. A Bůh se o to postaral: „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. Janova 1:9). Když Jozuovi vojáci viděli jasně červený provaz plápolat z okna Rachabina domova, znamenalo to, že byla přijata Bohem. A to samé i pro tebe udělala Ježíšova krev.