Budování tvé víry (1)

„…budujte svůj život na přesvaté víře…“ Juda 1:20

Apoštol Juda píše: „Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém“ (Juda 1:20). Juda klade zodpovědnost za duchovní budování tebe samotného a za posilování tvé víry – zcela na tebe. Existují dva druhy víry: mechanická víra a úmyslná víra.

Přestaň se odsuzovat!

„Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši…“    Římanům 8:1

Slovo pro dnešní den je – přestaň se odsuzovat! Bůh říká: „Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu“ (Izaiáš 43:25). Když Bůh říká, že odpustí tvůj hřích a ty trváš na tom, že na

Nauč se respektovat autoritu

„Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu.“ Koloským 3:23

Umíš si představit národ bez vůdce, pracoviště bez šéfa nebo armádu bez generála? Nastal by zmatek. Struktura vytváří pořádek; bez ní neexistuje postup dopředu. Proto neparkuješ své auto v ložnici, ani nespíš v garáži. Nauč se respektovat ty, kteří nad

Setkal jsem se s Mistrem tváří v tvář

„Spatřili jsme jeho slávu…“ Jan 1:14

Bible říká: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jan 1:14). Znát Pána Ježíše Krista osobně znamená milovat Ho, milovat Ho znamená sloužit Mu, a sloužit Mu znamená prožívat

Jednání s nejistotou (3)

„Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“    Žalm 32:8

Dr. John Maxwell poukazuje na to, že musíme být schopni udělat určitě věci, aby se nám dařilo na území nejistoty:
1) Snaž se porozumět svému „koeficientu jistoty“. Vzpomeň si na své poslední velké rozhodnutí,