„Chizkijáš vzal dopisy…a rozložil je před Hospodinem.“ 2. Královská 19:14

Bible říká: „Chizkijáš vzal dopisy z rukou poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. Chizkijáš se před Hospodinem modlil: ,Hospodine, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři, Hospodine, své oči a viz! … Ale teď, Hospodine, Bože náš, zachraň nás prosím z jeho rukou, ať poznají všechna království země, že ty, Hospodine, jsi Bůh, ty sám!‘“ (2. Královská 19:15-19). Chizkijáš byl v beznadějné situaci. Armáda 185 000 vojáků byla shromážděna proti němu a plánovala ho zničit. Ale jako odpověď na modlitbu Bůh poslal anděla, aby každého z nich vyhladil.
Někdy přicházejí špatné zprávy ve formě dopisu, e-mailu nebo telefonátu. Může to přijít jako skřípající pneumatiky a rozbité sklo, bulka na prsou, pozvánka k soudu nebo oznámení, že jsi propuštěn ze zaměstnání. Špatné zprávy si nevybírají společenské třídy, pohlaví nebo věk. Přicházejí k nám všem. Tak co máš dělat, když máš problém, který nemůžeš vyřešit, ani před ním nemůžeš utéct? Udělej to, co udělal Chizkijáš: přines to Pánu v modlitbě. Rozlož to před Hospodinem. Ale jdi k Němu jako k prvnímu, ne jako k poslednímu. Když to děláš, uctíváš Ho jako „Pána“ situace a On ti odpoví.
Boží zaslíbení je: „Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou“ (Žalm 91:15).