„…chytrý zůstává klidným, pokud je napaden.“ Přísloví 12:16, přel. z angl.

Jak můžeš rozeznat konstruktivní kritiku od destruktivní kritiky? Praktikováním těchto principů z Božího Slova:
1) Pevně se rozhodni, že ať je to cokoliv, zvládneš to konstruktivně. „…chytrý zůstává klidným, pokud je napaden.“ Zlostné odpovědi jenom brání racionálnímu myšlení a spouštějí emocionální reakce. „Ucho, které poslouchá životodárné domluvy, bude přebývat mezi moudrými. Kdo se vyhýbá trestu, neváží si vlastního života, kdežto kdo domluvy poslouchá, získává rozum“ (Přísloví 15:31-32). Vždycky se zeptej sám sebe: „Mohu se z tohoto něco naučit?“
2) Zvaž povahu svého kritika. „Kdo šíří pravdu, hlásá spravedlnost, kdežto křivý svědek lest. Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí“ (Přísloví 12:17-18). Je tvůj kritik důvěryhodný? Míní svá slova tak, že ti chce pomoci? Pokud ano, pak si jich važ a zmoudři. „Lépe je slyšet důtku od moudrého, než poslouchat opěvování od hlupáků…“ (Kazatel 7:5). Jsou jeho slova myšlena tak, aby tě ponížila a zničila tvoje sebevědomí? Slova, která tě vedou k pokoře, mají Boží záměr, ale slova, která tě ponižují, Boží záměr nemají; odmítni je.
3) Zkontroluj své svědomí. Pavel píše: „…ničeho si nejsem sice vědom…mým soudcem je Pán“ (1. Korintským 4:4). Pokud jsi neudělal nic špatného, nech to na Bohu. Jedině On vidí celý obraz.
4) Pokud jsi kritizován kvůli své víře, považuj se za požehnaného. „Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží“ (1. Petrova 4:14). Raduj se, Bůh má z tvého života potěšení.