„…vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.“ Židům 12:1

Podívej se na to, co Ježíš vydržel:
1) Pokušení. Představujeme si pokušení na poušti jako tři oddělené události rozložené do období čtyřiceti dní. Ne: „Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel“ (Lukáš 4:1-2). Na každém kroku šeptal do Jeho ucha; na každé odbočce zaséval pochybnost; čtyřicet dní nepřetržitého pokušení! Když to skončilo, satan utekl, andělé přišli a posilovali Ho, a On opustil poušť, aby vyšel a sloužil jako nikdo jiný. Ale nejdříve musel projít pokušením. Ty také. A dobrá zpráva je, že posílen Boží milostí tím můžeš projít.
2) Obviňování. „Jedni říkali: ,Je dobrý.‘ Jiní říkali: ,Není, vždyť svádí lid‘“ (Jan 7:12). „Židé mu odpověděli: ,Neřekli jsme správně, že jsi Samařan a jsi posedlý zlým duchem?‘“ (Jan 8:48). Nespravedlivě Ho obvinili, ale Ježíš „nepřestal běžet“. Ty to musíš také tak dělat.
3) Odmítnutí. Jeho rodina si myslela, že je šílený. Sousedé se k Němu chovali špatně. Když se vrátil do svého domovského města, pokusili se Ho shodit z útesu (viz Lukáš 4:29). Ale Ježíš „nepřestal běžet“. Ty se musíš zachovat stejně tak.
4) Hanbu. Na kříži se stal zosobněním hříchu (viz 2. Korintským 5:21). I když nikdy nekradl, nelhal, ani neměl problém s chtíčem, nesl hanbu všech zlodějů, lhářů a smilníků. Jak to Ježíš dělal? Co Ho drželo? Bible odpovídá: „Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu…“ (Židům 12:2).
Ježíš už dříve žil v nebi a vědomí toho, co Ho čeká, Ho uschopnilo vytrvat a dokončit závod. A stejná radost čeká na tebe.