„…svolal Jozue všechny izraelské muže a rozkázal…: ,Přistupte a stoupněte svýma
nohama na šíje těmto králům!‘“    Jozue 10:24

Když Izrael vstoupil do zaslíbené země, bylo tam pět králů s armádami, kteří byli rozhodnuti je zastavit. Ale Bůh je pomohl Jozuovi porazit a všech pět králů uteklo a skrylo se v jeskyni. Proto Jozue řekl svým vojákům, aby je vyvedli ven a stoupli svýma nohama na jejich šíje. V tom dni bylo Boží Slovo pro Jeho lid toto: „Nebojte se a neděste, buďte rozhodní a udatní, neboť právě tak naloží Hospodin se všemi vašimi nepřáteli, proti nimž bojujete“ (Jozue 10:25). Jaké zaslíbení! Pokoušejí se dnes mocnosti strachu udělat si sídlo ve tvé mysli? Vedou tě k myšlenkám na nejhorší místo toho, abys věřil Bohu, že ti dá to nejlepší? Říkají ti, že nejsi hoden přijmout to, co On zaslíbil, že nikdy nenaplníš záměr, který Bůh pro tebe má? S Bohem je tvé vítězství jisté, ale máš v tom sehrát určitou úlohu. Musíš „jít do tmavé jeskyně, vyvést každého krále ven, stoupnout mu na šíji a zabít ho“. Těchto pět králů reprezentuje tvých pět přirozených smyslů: zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Ale Bůh nechce, abys žil podle jejich diktátu. Tvé smysly jsou náchylné vůči všem negativním věcem, které se kolem tebe dějí, ale tvá víra tě nad ně může pozvednout a přivést tě k vítězství. Ale nemůžeš jenom sedět a nic nedělat. Tvá pasivita jim dává právo vládnout ti. Nemají nad tebou žádnou moc, kromě moci, kterou jim ty dáš. Proto buď neústupný!