„Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám…“ Pláč 3:21

Potřebuješ postavit duchovní mezníky ve svém životě, aby ti připomínaly časy, kdy Bůh zasáhnul ve tvůj prospěch. Kdosi řekl: „Neučíme se pomalu, jenom rychle zapomínáme.“ Jak rychle zapomeneme nebo si přivlastníme zásluhu za věci, na kterých jsme měli malý podíl. Když Bůh rozdělil řeku Jordán kvůli tomu, aby Jeho lid mohl přejít, věděl něco, co oni nevěděli – že na druhé straně budou čelit velkým problémům, včetně Jericha. Tehdy potřebovali „připomenutí“. Proto jim řekl, aby nasbírali dvanáct kamenů z Jordánu a postavili pomník, který by jim a jejich dětem připomínal Jeho věrnost vůči nim, kterou projevil v minulosti. Samuel udělal totéž poté, co Izrael porazil Pelištejce. „I vzal Samuel jeden kámen… Dal mu jméno Eben-ezer (to je Kámen pomoci) a prohlásil: ‚Až potud nám Hospodin pomáhal‘“ (1. Samuelova 7:12).
Před tím, než se poddáš zastrašování, pochybám nebo porážce, zastav se a připomeň si, co Bůh pro tebe doposud udělal. Třeba takové dny, jako když ses setkal s Ježíšem, doby, kdy tě vedl, dveře, které otevřel, i když sis myslel, že jsou navždy zavřené nebo průšvihy, kterými tě provedl. Zaznamenávej si takové události a často se k nim vracej. Budou ti připomínat Jeho dobrotu, když budeš mít sklon na ni zapomenout. Povedou tě k vděčnosti za včerejší požehnání a k důvěře čelit čemukoliv, co zítřek přinese. „Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá“ (Pláč 3:21-23).